Regulamin

Regulamin serwisu ehs-online.pl

 

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu e-learningowego ehs-online.pl. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 

§1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

 

  1. Certyfikat / Zaświadczenie - pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 ze zm.), potwierdzające ukończenie przez Użytkownika z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Nabywca - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zamówień w serwisie ehs-online.pl.
  3. Polityka prywatności - polityka określającza zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizowaniem usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego ehs-online.pl dostępna w serwisie
  4. Platforma e-learningowa / Serwis - Serwis internetowy znajdujący się pod adresem ehs-online.pl, umożliwiający zakup oraz dostęp do szkoleń e-learningowych z zakresu BHP za pośrednictwem internetu.
  5. Szkolenie e-learningowe - Zbiór interaktywnych ekranów edukacyjnych dostępny przez internet za pośrednictwem platformy e-learningowej, połączonych w formie prezentacji multimedialnych, obejmujący zakres wiedzy zawarty w opisie i programie szkolenia.
  6. Usługodawca - usługodawcą i zarazem właścicielem serwisu ehs-online.pl jest firma EHS Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Boenigka 14/7, 10-686 Olsztyn, NIP 7393906214, REGON 368842231, KRS 0000701606, tel. 729991913, e-mail: szkolenia@ehs-online.pl.
  7. Użytkownik - osoba ze strony Nabywcy, wskazana z imienia i nazwiska, skierowana przez Nabywcę do udziału w odpowiednim szkoleniu, dla której założono indywidualne konto szkoleniowe na Platformie e-learningowej. Użytkownikiem może być również Nabywca jeżeli wykupił szkolenie dla siebie.


§2

Informacje ogólne

 

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem internetowym ehs-online.pl, w zakresie szkoleń e-learningowych, polegające na udzielaniu dostępu do wybranego przez Usługobiorcę modułu szkolenia.

2. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie internetowym ehs-online.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację handlową i zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Akceptacja regulaminu wraz z uruchomieniem usługi dostępnej na stronie ehs-online.pl jest równoznaczna z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

4. Podstawowym warunkiem korzystania przez Użytkownika ze szkoleń BHP na Platformie e-learningowej jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Użytkownik powinien również mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką www z możliwością zapisu plików cookies oraz dodatkowych programów, które będą niezbędne do odtwarzania prezentacji.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy e-learningowej.

 

§ 3

Zamówienia oraz Zasady korzystania z Serwisu

 

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej ehs-online.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

2. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i akceptacją ich postanowień.

3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Nabywcę, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

4. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia w Serwisie, Usługodawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Nabywcą w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji zamówienia.

5. W przypadku wysłania przez Nabywcę zamówienia w piątek, sobotę, niedzielę bądź dzień świąteczny, Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Nabywcą w ciągu najbliższych 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

6. Nabywca po dokonaniu zamówienia określonych szkoleń i/lub usług, może zrezygnować z kontynuowania transakcji po uprzednim porozumieniu się z Usługodawcą.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania transakcji w przypadku, gdy Nabywca kilkakrotnie składał zamówienia i rezygnował z ich realizacji.

8. Usługodawca po przyjęciu zamówienia i skontaktowaniu się z Nabywcą zobowiązuje się do udostępnienia Użytkownikom wskazanym przez Nabywcę dostępu do platformy szkoleniowej w celu odbycia szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego.

9. Każdy z Użytkowników otrzymuje dostęp do indywidualnego konta szkoleniowego na podstawie adresu e-mail stanowiącego login do systemu oraz hasła dostępu.

10. Ze względów bezpieczeństwa platforma e-learningowa przy pierwszym logowaniu się wymusza na użytkowniku zmianę hasła dostępu do Platformy e-learningowej.

11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

12. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.

13. Dostęp do szkoleń nadawany jest Użytkownikom po uprzednim opłaceniu pełnej należności wynikającej z zamówienia w sposób wybrany przez Nabywcę oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy.

14. Dostęp do szkolenia jest nieograniczony czasowo do momentu pozytywnego zaliczenia egzaminu, o ile Nabywca nie zgłosi chęci ograniczenia czasowego dostępu do Platformy e-learningowej dla poszczególnych Użytkowników.

 

§ 4

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

1. Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu składającego się z pytań jednokrotnego wyboru. Test dostępny jest za pośrednictwem platformy e-learningowej. Warunkiem ukończenia szkolenia BHP i tym samym uzyskania Certyfikatu jest udzielenie 60% poprawnych odpowiedzi.

2. W przypadku niezaliczenia egzaminu za pierwszym razem, można do niego podchodzić wielokrotnie - nie powoduje to naliczania dodatkowych opłat.

3. Dane Użytkownika niezbędne do wystawienia Certyfikatu Usługodawca pozyskuje od Nabywcy (imię i nazwisko) oraz Użytkownika (data urodzenia - podawana przez użytkownika samodzielnie w trakcie testu).

4. Usługodawca rejestruje przebieg szkolenia oraz test końcowy.

5. Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia wystawiane jest wyłącznie Użytkownikowi, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu.

6. Zaświadczenie wystawiane jest Nabywcy w formie elektronicznej w pliku PDF i przesyłane na podany adres poczty e-mail Nabywcy. Na życzenie Nabywcy zaświadczenie może zostać dodatkowo wystawione w wersji papierowej na papierze ozdobnym i wysyłane na adres korespondencyjny Nabywcy za pośrednictwem operatora pocztowego, którego wyboru Nabywca dokonuje podczas składania zamówienia w Serwisie.

7. Usługodawca prowadzi rejestr wystawionych zaświadczeń. W przypadku utraty zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP Nabywca może indywidualnie skontaktować się z Usługodawcą w celu odtworzenia utraconego zaświadczenia, pod warunkiem jego aktualności zgodnie z terminami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 ze zm.). Wystawienie duplikatu zaświadczenia jest dodatkowo płatne.

 

§ 5

Zakończenie korzystania z Platformy e-learningowej

 

1. Nabywca/Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

3. Po zakończeniu szkolenia i wystawieniu oraz wysłaniu Nabywcy stosownego Certyfikatu, konto szkoleniowe Użytkownika zostanie bezpowrotnie usunięte.

 

§ 6

Reklamacje

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę/Użytkownika niewłaściwego działania platformy e-learningowej jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie administratora systemu wysyłając e-mail na adres: szkolenia@ehs-online.pl.

2. Reklamacja składana przez Nabywcę/Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

2.1. firmę Nabywcy, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego osoby składającej reklamację,

2.2. rodzaj szkolenia, którego reklamacja dotyczy,

2.3. opis reklamacji,

2.4. okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na e-mail: szkolenia@ehs-online.pl w terminie 7 dni od chwili zaistnienia nieprawidłowości, z której wynika reklamacja. Reklamacje złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. We wskazanym terminie Nabywca/Użytkownik będzie poinformowany o stanowisku zajętym przez Usługodawcę.

5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

   

§ 7

Odstąpienie od umowy

 

1. Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Nabywca powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

3. Ze względu na charakter produktów stanowiących przedmiot Umowy (świadczenie, które nie może zostać zwrócone) Nabywca traci prawo do odstąpienia od tej Umowy lub jej rozwiązania z chwilą zalogowania się indywidualnym koncie Użytkownika na Platformie e-learningowej.

4. Kupującemu niebędącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe pozyskane przez Usługodawcę będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane są poufne i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

2. Polityka prywatności określona jest w załączniku nr 1 do Regulaminu, dostępnym pod linkiem: Polityka prywatności

3. W przypadku gdy realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga powierzenia Usługodawcy przez Nabywcę przetwarzania danych osobowych, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Nabywca, zawarcie umowy obejmującej świadczenie drogą elektroniczną usług lub dalsze korzystanie z tych usług, jest równoznaczne z jednoczesnym zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, znajdującym się pod adresem internetowym: Umowa powierzenia przetwarzania danych.

4. Ustęp powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Nabywca jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO, zaś realizacja usług wskazanych w ust. 3 wymaga dalszego powierzenia danych Usługodawcy.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu zapewniający poprawność jego działania, jednakże nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie dokonane zmiany obowiązują od daty ich publikacji na stronie ehs-online.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian zarówno do regulaminu jak i oferty są realizowane w oparciu o zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu praw osób trzecich;

b. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Usługodawca zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym i nieetycznym.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

8. W przypadku problemów technicznych bądź braku dostępu do Platformy e-learningowej, w celu uzyskania pomocy Użytkownik może skontaktować się z administratorem platformy wysyłając wiadomość e-mail na adres: szkolenia@ehs-online.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu ehs-online.pl.

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13.02.2020 roku.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl